Need Help ?
Call: +977- 079520114
News Flash

नागरिक बडापत्र

  जिल्ला शिक्षा कार्यालय गुल्मी     नागरिक बडापत्र     
क्र स  कार्यक्रम र सेवा शीर्षक सेवा वितरण प्रक्रिया र आवश्यक कागजात समयावधि सेवा प्राप्त गर्ने शाखा / फाँट सेवा प्राप्त गर्ने शाखा र फाँट कैफियत
विद्यालय अनुमति प्रदान - तह थप, कक्षा थप, र नयाँ अनुमति शैक्षिक शत्रको ३ महिना अगावै गाविस वा नगरपालिकाको सिफारिस सहित पेश गर्ने । शैक्षिक शत्र सुरुको ३० दिन अगावै अनुमति प्रदान गरिने विद्यालय तथा आन्तरीक प्रशासन विद्यालय तथा आन्तरीक प्रशासन मा वि तहको हकमा क्षे शि नि बाट अनुमति प्रदान हुने ।
अस्थायी शिक्षक भर्ना अनुमति रिक्त हुन आएको आधार प्रमाण सहित अनुमति माग गर्ने र कार्यालय अभिलेखसँग भिडाइने माग गरेकै दिन दिइने विद्यालय तथा आन्तरीक प्रशासन विद्यालय तथा आन्तरीक प्रशासन नियुक्ति र्समर्थन दस्तुर
प्रमाणपत्रको नाम थर र उमेर सच्चाउने निवेदनसाथ सक्कल लब्धांक प्रमाण पत्र, विद्यालय र गाविसको सिफारिश तथा नागरिकता बनेको भए प्रतिलिपि सहित नतिजा  प्रकाशित भएको ६ महिना भित्रै  माग गरेकै दिन परीक्षा फाँट परीक्षा फाँट  
अभिलेख र सस्था - विद्यालय प्रमाणित प्रतिलिपी  - कक्षा ८ को लब्धांक पत्र र जन्ममिति प्रमाणित पत्र  निवेदनसाथ प्रमाणित गर्नुपर्ने कागजात पेश गर्ने, कार्यालय अभिलेखसंग भिडाइ दिइने । माग गरेकै दिन परीक्षा फाँट परीक्षा फाँट  
उपादान र निवृतीभरण/औषधिउपचार नियुक्तिदेखि सेवा निवृतीसम्मका  सम्पूर्ण कागजात पेश गर्ने । १५ वर्षम्म एउटै पदमा स्थायी सेवा गर्दा पनि बढूवा नपाएका शिक्षकहरुले अनिवार्य अवकाश हुने मितिभन्दा ६ महिना अगावै बढुवाका लागि आवश्यक प्रमाण पेश गर्नुपर्ने, प्रमाण खुलेको ३ दिनभित्र  र पूरा प्रमाण नखुलेमा नोकरी अवधि निर्धारण सिफारिस समितिको निर्णयअनुसार गरिने, विद्यालय तथा आन्तरीक प्रशासन विद्यालय तथा आन्तरीक प्रशासन  
अध्यापन अनुमति पत्र वितरण आवेदन संकलन परीक्षा संचालन अनुमति पत्र वितरण प्रवेश पत्र, सक्कल नागरिकता, शैक्षिक योग्यताका सबै तहका प्रमाणपत्र, पासपोर्ट साइजका फोटा २प्रति सहित स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने शि से आयोगले तोके बमोजिम  तालिम तथा निरीक्षण शाखा तालिम तथा निरीक्षण शाखा  
विद्यालय जग्गा दर्ता सिफारिश वि व्य स को निर्णय पतिलिपि, गाविसको सिफारिश, लालपूर्जाको प्रतिलिपि, जग्गा दाताको सहमति, विद्यालयको पत्र  माग गरेकै दिन विद्यालय तथा आन्तरीक प्रशासन विद्यालय तथा आन्तरीक प्रशासन  
छात्रवृत्ति विद्यालयले जेठ १५ गते भित्र भरी पठाएको तथ्यांकको आधारमा छात्रवृत्ति वितरण समितिको निर्णयअनुसार रकम निकासा दिइने कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिकामा तोकेवमोजिम कार्यक्रम तथा योजना शाखा र लेखा फँाट कार्यक्रम तथा योजना शाखा र लेखा फँाट  
बालविकास केन्द्र स्थानिय निकायमा दर्ता भएका बाल विकास केन्द्रलाई विद्यालय वा सस्थाको निर्णयसहित विद्यार्थी विवरण कात्तिक १५ गते भित्र पेश गर्ने  र समितिको निर्णयअनुसार कोटा वितरण गरिने  कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिकामा तोकेवमोजिम कार्यक्रम तथा योजना शाखा कार्यक्रम तथा योजना शाखा  
१० अनौपचारिक शिक्षा गा.वि.स. वा सस्थाको निर्णयसहित साक्षर वा निरक्षर विवरण असोज १५ गते भित्र पेश गर्ने र समितिको निर्णयअनुसार कोटा वितरण गरिने । कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिकामा तोके बमोजिम कार्यक्रम तथा योजना शाखा कार्यक्रम तथा योजना शाखा  
११ विद्यालय भौतिक सुधार, कक्षा कोठा निर्माण , वाह्य वातावरण सुधार, छात्रा शौचालय, विद्यालय मर्मत, कक्षा कोठा मर्मत, आदि । विद्यालय निर्माण सम्बन्धि कार्यको लागि विव्यसको निर्णयसहित असोज १५गते भित्र निवेदन पेश गर्ने र समितिको निर्णयबमोजिम कोटा वितरण गरिने  कार्यक्रम कार्यान्यवयन निर्देशिकामा तोकेबमोजिम कार्यक्रम तथा योजना शाखा कार्यक्रम तथा योजना शाखा  
१३ रकम निकासा विद्यालय शिक्षक तलव निकासा कार्यक्रम संचालन रकम निकासा तलवी भर्पाइ, क स कोष दाखिला वेक भौचर सहितको माग फाराम पेश भएपछि चौमासिक रुपमा निकासा गरिने लेखा फाँट लेखा फाँट  

 

नागरिक बडापत्र डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस